Doorgaan naar inhoud

Disclaimer

De website hsa-shop.nl wordt beheerd en geëxploiteerd door de vennootschap onder firma HSA Breda. te Breda (hierna te noemen: "HSA"). HSA is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 81926324. 

Door deze website te bezoeken en/of kennis te nemen van de op (of via) deze website aangeboden informatie, stemt de gebruiker van de website in met de toepasselijkheid van deze disclaimer. Deze disclaimer ziet op de gehele inhoud van de website van HSA en is van toepassing op een ieder die de website bezoekt en/of kennis neemt van de op (of via) deze website aangeboden informatie.

HSA besteedt de grootst mogelijke zorg aan de ontwikkeling, inhoud, toegankelijkheid, compleetheid, correctheid, betrouwbaarheid en actualiteit van (de informatie op) haar website. Desondanks kan zij niet garanderen dat (de informatie op) haar website juist en/of volledig en/of toegankelijk en/of actueel is.

HSA kan geen enkele verantwoordelijkheid en/of aansprakelijkheid aanvaarden voor schade van een gebruiker en/of derden als gevolg van het gebruik van (de informatie, gegevens, adviezen, ideeën, enzovoort op) haar website, dan wel onjuistheden en/of onvolledigheden in deze informatie, dan wel de (tijdelijke) onmogelijkheid om (informatie op) de website te raadplegen. Hetzelfde geldt voor schade die wordt veroorzaakt doordat informatie niet actueel c.q. verouderd is en voor schade veroorzaakt door, of inherent aan, het verspreiden van informatie via het internet. Voormelde uitsluitingen van de aansprakelijkheid gelden voor alle mogelijke schade, in welke vorm dan ook, direct of indirect, veroorzaakt door het gebruik van (de informatie op) de website.

Alle rechten omtrent (de informatie op) de website, waaronder de rechten van intellectuele eigendom, berusten bij HSA. Zonder de voorafgaande en schriftelijke toestemming van HSA is het niet toegestaan om (de informatie op) deze website, of enig gedeelte daarvan, openbaar te maken, te verveelvoudigen, te bewerken, of over te dragen.

HSA behoudt zich het recht voor om de inhoud van haar website en deze disclaimer, eenzijdig en zonder voorafgaande kennisgeving, al dan niet gedeeltelijk, te wijzigen of verwijderen. Wijzigingen in de disclaimer zullen worden gepubliceerd op de website van HSA. HSA raadt u dan ook aan om de website en deze disclaimer regelmatig te raadplegen.

Deze disclaimer is laatstelijk gewijzigd op 11 maart 2021.

E-mail disclaimer

De informatie/inhoud van dit emailbericht (en bijlagen) is uitsluitend bestemd voor de geadresseerden. HSA Breda (hierna te noemen: "HSA") staat niet in voor juiste en volledige overbrenging van de inhoud van dit emailbericht, noch de tijdige ontvangst ervan. HSA garandeert dat een verzonden e-mail is gescand op virussen, echter kan niet garanderen dat een verzonden emailbericht wordt overgebracht zonder inbreuk of tussenkomst van derden en is daarvoor ook niet aansprakelijk. Indien bovenstaand emailbericht niet aan u is gericht, verzoeken wij u vriendelijk doch dringend de inhoud niet te gebruiken maar HSA direct te informeren door het bericht te retourneren en het daarna te verwijderen. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van de in de e-mail ontvangen informatie aan derden is niet toegestaan

Deze e-mail disclaimer is laatstelijk gewijzigd op 11 maart 2021.