Doorgaan naar inhoud

Privacy Beleid

Inleiding 

Dit is het Privacy beleid van de vennootschap onder firma HSA Breda. te Breda (hierna te noemen: "HSA"), houder van de website hsa-shop.nl.

HSA is ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de bezoekers van haar website van groot belang is voor de uitvoering van haar dienstverlenende activiteiten. HSA hecht er grote waarde aan dat de persoonlijke informatie die de gebruiker van de website aan haar verschaft vertrouwelijk, behoorlijk en zorgvuldig wordt behandeld, verwerkt, beheerd en beveiligd. HSA houdt zich hierbij aan de eisen van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp).

Door zijn persoonsgegevens achter te laten op de website van HSA, wordt de gebruiker geacht akkoord te gaan met de verwerking daarvan overeenkomstig dit Privacy beleid.

Verwerking persoonsgegevens 

In het kader van haar dienstverlening, wanneer u als bezoeker van de website informatie (bijvoorbeeld een catalogus) aanvraagt, producten of diensten bestelt, zich inschrijft voor de nieuwsbrief, een vraag stelt, een opmerking of suggestie plaatst of anderszins contact heeft met HSA, raakt HSA bekend met uw (persoons)gegevens, waaronder: voor- en achternaam, adresgegevens, e-mailadres en (mobiel) telefoonnummer.

Ook door middel van de door ons gebruikte cookies verkrijgt HSA (mogelijk) bepaalde persoonsgegevens.

HSA verwerkt de door haar verkregen persoonsgegevens met het doel waartoe deze zijn verkregen, te weten om een overeenkomst voor te bereiden en/of uit te voeren, een verzoek om informatie over haar diensten en/of producten te verwerken, een bestelling af te wikkelen, een catalogus of offerte toe te zenden, een account aan te maken voor de Mijn HSA omgeving, of te reageren op een vraag, opmerking of suggestie. Daarnaast gebruikt HSA de persoonsgegevens om haar dienstverlening te verbeteren en om u op de hoogte te houden van haar activiteiten, (nieuwe) producten en diensten. Hierbij tracht HSA rekening te houden met uw voorkeuren. Overigens, voor de bezoeker die nog niet eerder een overeenkomst met HSA heeft gesloten, heeft te gelden dat onze nieuwsbrief enkel zal worden ontvangen indien de bezoeker zich hiervoor inschrijft.

Indien u niet (langer) aanbiedingen of informatie van HSA wilt ontvangen, dan kunt u dit te allen tijde aangeven, door een brief te sturen naar HSA, Louwersdonk 59, 4824 DC  Breda, dan wel een e-mailbericht aan info@hsa.eu

HSA verstrekt de door haar verkregen persoonsgegevens enkel en alleen aan derden als zij dit ter uitvoering en verbetering van haar dienstverlening en de overeenkomsten noodzakelijk acht. Deze partijen wordt verboden om de persoonsgegevens voor eigen doeleinden aan te wenden. Ten aanzien van de persoonsgegevens die HSA (mogelijk) verkrijgt door middel van Google (Universal) Analytics geldt dat Google deze bewerkt en eveneens voor eigen doeleinden mag gebruiken, waarbij Google zich heeft gecommitteerd aan vertrouwelijkheids- en beveiligingsmaatregelen.

Rechten van de gebruiker

Indien u zich wil verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, deze gegevens wilt inzien, afschermen, aanvullen, of corrigeren, kan daartoe contact worden opgenomen met HSA. Op uw verzoek zullen de persoonsgegevens worden verwijderd. Voormelde rechten op verzet, inzage, afscherming, aanvulling, correctie, of verwijdering kunnen zowel online (via info@hsa.eu) als op het fysieke adres van HSA worden uitgeoefend en aanvragen dienaangaande worden onverwijld door HSA in behandeling genomen.

Bewaartermijn

Uw persoonsgegevens zullen niet langer worden bewaard, in een vorm die het mogelijk maakt om u te identificeren, dan noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de hiervoor omschreven doeleinden, tenzij er een wettelijke bewaarplicht geldt.

Beveiliging 

HSA spant zich in om passende technische en organisatorische maatregelen te nemen om persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatig gebruik of onrechtmatige verwerking. Persoonsgegevens worden beveiligd via een firewall tussen het internet en de website van HSA en een firewall op haar server.

Aansprakelijkheid 

HSA aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, direct of indirect, die verband houdt met de behandeling, verwerking, het beheer, de beveiliging van de persoonsgegevens, waaronder de aantasting, foutieve bewerking, verdwijning of openbaarmaking daarvan. 

Verwijzingen naar andere websites 

Op de website van HSA kunt u een aantal links naar andere websites aantreffen. Hoewel deze websites met zorg zijn geselecteerd, kan HSA geen verantwoordelijkheid dragen voor de wijze waarop deze organisaties omgaan met uw persoonsgegevens. Wij raden u om die reden nadrukkelijk aan om ook het privacy statement van deze websites te raadplegen. HSA aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade die (mede) ontstaat door de verwerking, het beheer en/of beveiliging in verband met die andere websites.

Wijzigingen 

HSA behoudt zicht het recht voor om aanpassingen c.q. wijzigingen aan te brengen in het Privacy beleid. Elke aanpassing c.q. wijziging zal door HSA op haar website worden gepubliceerd. Controleert u daarom regelmatig het Privacy beleid van HSA.

Vragen 

Heeft u vragen of opmerkingen over het privacy beleid van HSA, dan kunt u deze schriftelijk aan ons stellen via info@hsa.eu, dan wel HSA, Louwersdonk 59, 4824 DC Breda. 

Het huidige Privacy beleid is laatstelijk bijgewerkt op 11 maart 2021.